Od maja 1968 do novembra 1989: transformacije sveta, literature in teorije

Mednarodna konferenca

Akronim konference: TL68-89
Čas: 7. in 8. november 2019
Lokacija: Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU

Organizacijski odbor: Marko Juvan, Marijan Dović, Andraž Jež (vsi ZRC SAZU), Aleš Gabrič (Inštitut za novejšo zgodovino)

Tema konference

Konferenca bo v preučevanje globalnega študentsko-delavskega gibanja, ki je izbruhnilo maja 1968, posegla z obravnavo dveh doslej zanemarjenih vidikov – literarnega in pol-perifernega. Poskusila bo analizirati, kako sta bili kritična teorija in poznomodernistična, neoavantgardna literatura povezani s protestništvom, ki se je zunaj okvirov institucionalizirane politike na prelomu iz šestdesetih v sedemdeseta leta 20. stoletja zavzemalo za družbeno-gospodarsko transformacijo tako kapitalističnega sveta-sistema kakor njegove socialistične alternative. Posvet namerava primerjati dogajanja v Parizu in drugih kapitalističnih metropolah modernega svetovnega literarnega sistema s socialistično Ljubljano in drugimi mesti socialistične literarne polperiferije. Kot pričata npr. neoavantgardna skupina OHO in ljubljanska šola teoretske psihoanalize, so tudi ta okolja zmogla revitalizirati domnevno imunizirani formalistični modernizem zahodnega jedra. Ko se z zlomom študentsko-delavskega gibanja izteče zadnja faza literarnega modernizma, sta v jedru sveta-sistema sledila postmodernizem v estetiki in neokonservativizem v politiki. V Sloveniji in drugih jugoslovanskih republikah pa zadnji sezoni modernizma v 80. in 90. letih sledijo družbenoekonomska in kulturna kriza samoupravnega eksperimenta, krvav razpad federacije in nastanek neodvisnih držav naslednic. Posvet bo skušal odgovoriti na vprašanje, kako je leto 1968, ki mu je transformacija sveta dozdevno spodletela, privedlo do leta 1989, ki pa je svet transformiralo tako, da je razglasilo konec utopije, ki je navdihovala leto 1968. (Marko Juvan in Jernej Habjan)

Program vključuje 22 referatov domačih in tujih udeležencev, otvoritev spremljevalne razstave Zadnja sezona modernizma: maj 68 v literaturi in teoriji ter družabne dogodke.

Slika 1: Protesti študentov proti zasedbi ČSSR, Ljubljana, 1968 (foto: Svetozar Busić, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije)
Slika 2: OHO: Stol, stolnica in mimoidoči, 1968 (vir: Moderna galerija, Ljubljana)
Slika 3: Novi kolektivizem, osnutek plakata za Dan mladosti, 1987 (z dovoljenjem NSK)
Slika 4: Tone Pavček bere Majniško deklaracijo, 8. 5. 1989 (foto: Tone Stojko, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije)

Kontakt

Za vsa pojasnila se obrnite na Mojco Šorli, organizacijsko sekretarko: mojca.sorli@zrc-sazu.si.

Marko Juvan, predsednik konference: marko.juvan@zrc-sazu.si

Konferenčni zbornik in objave

Pozitivno recenzirani prispevki bodo objavljeni v slovenskem jeziku v konferenčnem zborniku v zbirki Studia litteraria (Založba ZRC SAZU), načrtovana pa je tudi objava prispevkov v angleščini v indeksiranih revijah Primerjalna književnost in Slavica TerGestina, po dogovoru tudi v drugih mednarodnih revijah. Navodila in roki za oddajo razširjenih prispevkov sledijo po konferenci.

Program konference (nazadnje posodobljeno 05. 11. 2019)

 • Marko JUVAN. May ’68 in literature and theory: The last season of modernism (introduction) / Maj ’68 v literaturi in teoriji: Zadnja sezona modernizma (uvod)
 • Gáspár Miklós TAMÁS. “Bourgeois” and “bürgerlich”: The meaning of what 1968 has turned against / »Buržoazno« in »meščansko«: Pomen tistega, proti čemur se je obrnilo leto 1968
 • Jernej HABJAN. May ’68 and its philosophers: Paris, Beijing, Ljubljana / Maj ’68 in njegovi filozofi: Pariz, Peking, Ljubljana
 • Miško ŠUVAKOVIĆ. Between literacy and transgression: Slovenian alternative artistic practices of OHO and NSK / Med pismenostjo in transgresijo: Slovenske alternativne umetniške prakse OHO-ja in NSK-ja
 • Lev KREFT. From the marginal to the exemplary / Od marginalnega k zglednemu
 • Gašper TROHA. From theatre experiment to national institutions: Lado Kralj and Dušan Jovanović on Slovenian theatre scene from the 1960s to the 1980s / Od gledaliških eksperimentov v nacionalne institucije: Lado Kralj in Dušan Jovanović na slovenskem gledališkem prizorišču od šestdesetih do osemdesetih let
 • Emiliano ALESSANDRONI. Literature, dialectics, and transformation in Franco Fortini / Literatura, dialektika in transformacija pri Francu Fortiniju
 • Mererid Puw DAVIES. Of mice and Mao: Anti-literary theory and avantgarde practice in West Germany, 1968 / O miših in Mau: Antiliterarna teorija in avantgardna praksa v Zahodni Nemčiji leta 1968
 • Charles SABATOS. Czechoslovak “normalisation” in the fiction of Vilenica laureates / Češkoslovaška »normalizacija« v pripovedništvu nagrajencev vilenice
 • Kaitlyn TUCKER SORENSON. Radical play: Ljubljana’s alternative in 1968 / Radikalna igra: Ljubljanska alternativa v letu 1968
 • Irena NOVAK POPOV. The heterogeneity of Slovenian neo-avant-garde poetry / Heterogenost slovenske pesniške neoavantgarde
 • Marijan DOVIĆ. “Reism” in Slovenian neo-avant-garde literature and art / »Reizem« v slovenski neoavantgardni literaturi in umetnosti
 • Lev CENTRIH. Two theoretical and ideological currents in the contemporary Slovenian history / Dve teoretski in ideološki konjunkturi v sodobni slovenski zgodovini
 • Aleš GABRIČ. The engagement of modernists from a political point of view / Pogled na angažiranje modernistov s političnega zornega kota
 • Darja PAVLIČ. Ludism as an aesthetic and conceptual phenomenon / Ludizem kot estetski in idejni pojav
 • Varja BALŽALORSKY ANTIĆ. May ’68 and the emergence of écriture féminine / Maj ’68 in vznik écriture féminine
 • Andrej TOMAŽIN. The crisis of the Problemi periodical in 1968 / Kriza revije Problemi v letu 1968
 • Branislava VIČAR. “Every word I write is about suicide”: Ethical, activist, and intellectual rigour in Jure Detela / »Pri vsaki besedi, ki jo napišem, gre za samomor«: Etična, aktivistična in miselna strogost Jureta Detele
 • Alenka KORON. “The Long May ’68” in Slovenian prose fiction and drama / »Dolgi maj ’68« v slovenskem proznem pripovedništvu in dramatiki
 • Branislav JAKOVLJEVIC. The ownership of evil: 1968, 1989, and the mainstreaming of the New Right / Lastništvo nad zlom: 1968, 1989 in nova desnica kot mainstreamovska usmeritev
 • Zdravko KOBE. May ’68 and its consequences for theory: Structuralism, Maoism, neoliberalism / Maj ’68 in njegove posledice za teorijo: Strukturalizem, maoizem, neoliberalizem
 • Matteo COLOMBI. Civil society and art producers as parallel polis? Some reflections on the paradoxes of dissident culture from 1968 to 1989 and beyond (a Czechoslovak-Yugoslav comparison) / Civilna družba in umetniški proizvajalci kot vzporedni polis? Nekaj premislekov o paradoksih disidentske kulture od 1968 do 1989 in onkraj

Brošura s programom in povzetki

Spremljevalni program

 • Razstava Zadnja sezona modernizma: maj 68 v literaturi in teoriji, Atrij ZRC SAZU.

Fotografije s konference